Av- eller ombokningsskyddet gäller för en biljett vid ett tillfälle, antingen för avbokning eller ombokning.

Avbokningsskyddet erbjuds som en tilläggstjänst i samband med köpet av evenemangsbiljetter och eventuellt tilläggspaket genom vårt ombud Tickster – https://www.tickster.com.

Avbokningsskydd kan bara köpas tillsammans med en evenemangsbiljett och gäller per köpt biljett.

Avgiften för avbokningsskydd ska betalas vid tillfället då en evenemangsbiljett köps.

Vad täcker avbokningsskyddet:
Avbokningsskyddet täcker priset för evenemangsbiljetten och eventuellt tilläggspaket som har inköpts tillsammans med evenemangsbiljetten, exklusive avgiften för avbokningsskyddet & eventuell serviceavgift.

Avbokningsskyddets giltighet:
Avbokningsskyddet startar från att du genomför köpet och löper ut 48 timmar före  evenemanget startar, eller när uppsägningsmeddelandet har gjorts, emellertid senast 48 timmar före den angivna starttiden som anges på evenemangsbiljetten på dagen för evenemanget.

Meddela omgående vid av- & ombokning: 
Meddelande måste skickas med e-post till oss så snart som du får reda på orsaken till av-/ombokningen, och inte senare än 48 timmar före evenemanget startar, vilken framgår av biljetten.

Meddelandet ska skickas till: info@nojesfabriken.se

I meddelandet ska det följande anges: Namn, bokningsnummer, adress och telefonnummer till personen som meddelandet/uppsägningen avser, och en beskrivning av orsaken till meddelandet/uppsägningen.

Vid avbokning återbetalas hela biljettpriset, exklusive serviceavgift samt kostnaden för avbokningsskyddet. Ombokning till nya biljetter gäller i mån av plats. Vid ombokning betalar kund ny serviceavgift.

Vi kräver giltig anledning till av- eller ombokningen.

Giltig anledning är:
• Din egen död, allvarligt olycksfall eller sjukdom (inklusive diagnos av en epidemi eller en pandemisk sjukdom såsom COVID-19) som drabbar dig.
• Sjukdom (inklusive diagnos och sjukhusvistelse på grund av epidemi eller en pandemisk sjukdom såsom COVID-19), olycksfall eller dödsfall som drabbar en familjemedlem.
• Du är i karantän före evenemanget genom att beställa eller ett annat krav från en regering eller offentlig myndighet, baserat på deras misstankar om att du, framför allt, har utsatts för en smittsam sjukdom (inklusive diagnos av en epidemi eller en pandemisk sjukdom såsom COVID-19). Detta inbegriper inte någon karantän som gäller generellt eller helt för en del av eller hela befolkningen, ett fartyg eller ett geografiskt område, eller som gäller baserat på vart personen reser till, från eller genom.
• Du rekommenderas att inte resa av en läkare till följd av komplikationer i samband med graviditet.
• Du måste stanna hemma på grund av polisundersökning av ett inbrott, eller skada som orsakats av allvarlig brand, storm, översvämning, explosion, jordskred, vandalism, nedfallna träd, flygplans- eller fordonskrasch vid ditt hem.

Vänligen observera att orsaken till förhinder skall understödjas av dokumentation inom de tidsramar som anges för att avbokningsskyddet ska gälla.

Dokumentation som krävs för att avbokningsskyddet ska gälla: 
a) Ett läkarintyg från den behandlande läkaren i händelse av akut sjukdom, olycka eller dödsfall, och i lämpliga fall, ett dödsattest.
b) Ett intyg från den berörda myndigheten i händelse av ett ärende som innefattar polis eller räddningstjänst, samt en detaljerad redogörelse för vad som har hänt tillsammans med anmälan till försäkringsbolaget i händelse av någon annan oförutsebar, privat nödsituation i hemmet.

Efter 48 timmar innan föreställning gäller varken av- eller ombokningsskyddet.

Vad omfattas inte av avbokningsskyddet? 
Du är inte berättigad till avbokningsskydd om du förhindras från att delta, helt eller delvis, i evenemanget på grund av någon av följande omständigheter:

1. Du missade evenemanget på grund av att du inte gjorde rimliga ansträngningar för att ta dig till evenemanget med ett alternativt transportmedel, eller via en alternativ rutt.
2. Du inte vill delta i evenemanget.
3. Din ekonomiska situation har försämrats.
4. Om omständigheter som har med ditt arbete eller dina studier att göra gör att du missar evenemanget.
5. Du nekas inträde till evenemanget på grund av att du inte uppfyller villkoren för evenemanget, eftersom du är drog- eller alkoholpåverkad.
6. Ett husdjurs sjukdom, olycka eller dödsfall.
7. Du missar evenemanget eller kommer sent på grund brist på parkeringsplats.
8. Du förhindras närvara på evenemanget på grund av omständigheter bortom vår kontroll, inklusive, men inte begränsat till, naturkatastrofer, krig, uppror, upplopp, kravaller, terrorism, nationell sorg, stöld av kritisk utrustning, avsiktlig skadegörelse, strejk, lockout, väderförhållanden, krav från landets försvarsmakt eller nationella eller lokala myndighetsåtgärder.

I händelse av en tvist: 

Om du är missnöjd med avbokningsskyddet kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), se www.arn.se. ARN:s handläggning är kostnadsfri och beslutet fattas i form av en rekommendation.

Liksom i fallet med andra tvister kan ärendet också avgöras i domstol. Kontakta din närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Adress och telefonnummer till tingsrätten finns på

Domstolsverkets webbplats www.domstol.se.

Återbetalningen sker via samma betalmedel som användes vid köpet.